مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از اجرا ي 178 موردطرح اشتغال مددجويان تحت حمايت در شهرستان خبر داد.

 

                                 lnfdqlf201s5regy14j.jpg      


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:32 | لینک  | 

مدیر کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان ایوان از درآمد6 میلیارد 880میلیون ریالی مددجویان بافنده این نهاد از محل تولید فرش دستبافت در سال جاري خبر داد.

 

                             xztuly9g18etkbt10cu.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 15:27 | لینک  | 

مديرکمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان ایوان گفت در سال جاري تا كنون مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون ریال کمک هزینه معیشت به مددجویان تحت حمایت این نهاد در شهرستان پرداخت گردیده است.

 

                               39y770uquofcsbz1dc9x.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:17 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان  گفت: در سال جاري تعداد 990 نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد آموزش مهارتهاي فني در شهرستان را فرا گرفته اند.

 

                         lad1q0a6er06dfmuevqe.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 10:5 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از همايش 420 نفر از بافندگان فعال فرش دستبافت تحت حمايت اين نهاد در شهرستان خبر داد.

 

                               72g65am5r10xlvgem3fe.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 8:23 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: 420 نفر از بافندگان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان آموزش آرگونومي فرش دستبافت را فرا گرفتند.

 

               9throrbynwtjfztigk6.jpg     bgr53hq7lwzyvnyc2b5b.jpg                        


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 9:37 | لینک  | 

مدير كل توسعه كارآفريني وزارت كار و رفاه اجتماعي از فعاليت هاي اشتغال زائي كميته امداد ايوان براي مددجويان تحت حمايت بازديد نمودند.

 

                         o7goqoiip6m8f0wmvrg4.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 9:0 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: در نه ماهه  سال جاري بالغ بر 4 ميليارد و 385 ميليون ريال اعتبار صرف تامين مسكن مددجويان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان شده است.

 

                       d2ikt3h7ivhe39n8veii.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 9:59 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان  گفت: در نه ماهه سال جاري تعداد 540 نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد آموزش مهارتهاي شغلي در شهرستان را فرا گرفته اند.

 

                            lad1q0a6er06dfmuevqe.jpg

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 9:41 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ايوان گفت: درنه ماهه سال جاري 9 ميليارد و 995ميليون ريال اعتبار صرف اجراي طرحهاي اشتغال زائي براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان  شده است.

 

                                qtaawwprerdb4a578c.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 14:25 | لینک  |